Как да определим на какво ниво децата ни владеят български език, ако това не е езикът на ежедневието им

В тази статия ще Ви разкажем малко повече за Общата европейска референтна рамка на езиците и как да си служите с нея.
Какво включва просецът на учене или усвояване на езика

Изучаването на език е процес, при който човек развива умения да възприема и обработва ефективно информацията, която получава на съответния език, както и умението да предава  разбираемо свои мисли чрез наличните езикови средства. Процесът на изучаване на всеки език следва логиката на универсалното човешко умение да усвоява и надгражда знания. Основни компоненти на този процес са интегрирането на граматически норми, които осигуряват възможността да се конструират граматически правилни и смислово разбираеми изречения, които да изразяват желаното значение, и възприемането на комуникативни стратегии, включващи вербални и невербални средства, осигуряващи адекватност на говорещия в различни житейски ситуации.

Какви компоненти съдържа процесът на учене

Усвояването на роден език, както и изучаването на втори или чужд език, е процес, които може да бъде обективно наблюдаван, изучаван и планиран. С това се занимават специални филологически дисциплини като методологията, методиката, педагогиката. Те съставят мултифункционални подходи за предаване на знания, които активират основните когнитивни модели на учене – чрез четене, писане, слушане и говорене. Всъщност всяко от тези умения има различно участие в цялостния процес и затова към всяко от тях се прилагат съответсващи преподавателски практики и стратегии на учене.

За да има съответствие и основа за съпоставка между очаквания резултат на всеки етап от изучаването на индивидуалните езици, Европейската комисия създаде Общата европейска референтна рамка на езиците (накратно цитирана като ОЕРР).

Какво е Европейска езикова рамка и как да я ползваме

ОЕРР е създадена  с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една валидна за цяла Европа скала (за повече информация вижте тук). В рамките на посочените четири умения ОЕРР дефинира шест нива на езиково владеене – от А1 (начинаещи) до С2 (почти роден език). Всяко от езиковите нива се характеризира с определен набор от комуникативни възможности, които съответстват на степента на владеене на езика. Основна информация за всяко ниво можете да видите по-долу:

 

Езиково ниво Обща характеристика на езиковите знания и умения
А1 Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, напр. за мястото, където той живее, хората, които познава, нещата, които притежава и т.н., и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.
А2 Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.
В1 Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие, случка или мечта, да опише очакване или цел и да изложи накратко причини или обяснения за проект или идея.
В2 Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение по актуални теми и да излага предимствата и недостатъците при различни възможности.
С1 Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя имплицитни идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Може да се изразяваме ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.
С2 Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси, дори в по-сложни ситуации.

 

Кое ниво се счита за достатъчно високо, така че да общуваме пълноценно

Възприето е, че прагово ниво на владеене на езика, което би позволило на човек да участва ефективно в социалния и културен живот, е В2. По-подробно описание на четирите езикови компетенции можете да видите тук:

B2

Самостоятелно ниво на владеене

Разбиране  

Слушане

Може да разбира сравнително дълга лекция или слово и дори да следи сложна аргументация, ако темата му е относително позната. Може да разбира телевизионни предавания и филми без много затруднения.
 

Четене

Може да чете статии и доклади по съвременни теми, в които авторите изразяват особено отношение или гледна точка. Може да разбира съвременен художествен текст в проза.
Говорене  

Участие в разговор

Може да общува с известна непринуденост и лекота, които му позволяват нормален контакт с автентичен носител на езика. Може да участва активно в разговор по познати теми, да представя и защитава мненията си.
 

Самостоятелно устно изложение

Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, които съответстват на неговите интереси. Може да развива гледната си точка по актуален въпрос и да обясни предимствата и недостатъците на различни възможности.
Писане  

Писане

Може да пише ясни и подробни текстове по широк кръг от теми, които съответстват на неговите интереси. Може да напише есе или доклад, като предава информация или излага причини „за“ или „против“ дадено мнение. Може да пише писма, като подчертавае смисъла, който лично придава на събития и преживени случки.
Как ми помага тази информация
  1. Установяването на нивото на владеене на езика е важно, за да избирате подходящи материали за работа за Вашите деца. В материалите, които предлагаме в Web Читалище, е посочено съответното ниво, с което са съобразени.
  2. Ако планирате да запишете детето си за сертифициран изпит по български като чужд език, правилното определяне на нивото му е ключов фактор за успешното му справяне.
  3. Овладяването на всеки език от Еропейския съюз е подичнено на единните принципи, описани в Европейската рамка. Можете да се ориентирате за нивото на владеене на всеки от езиците, които говорите във Вашето семейство.